MEDLEMSBETINGELSER

P1 en del af P1Management ApS, cvr 36022183, herefter ”P1”.
MEDLEMSBETINGELSER

§ 1 GENERELT

Fglgende medlemsbetingelser er gzeldende for dit medlemskab i P1.

Dit medlemskab i P1 er personligt og ma ikke benyttes af andre end dig selv.

For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med

dine @vrige personoplysninger. Hvis der sker aandringer af dit navn, adresse, email,
telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgaelse, skal du
straks meddele dette til P1. Du er som medlem ansvarlig for, at P1 til enhver tid har dine korrekte
personoplysninger, herunder email.

Ved oprettelsen af et medlemskab i P1 accepterer du, ud over nzervaerende medlemsbetingelser,
P1s husregler samt P1s gazeldende regler om persondatapolitik, ligesom du accepterer at modtage
meddelelser om zendringer i dine medlemsbetingelser pr. email.

Alle priser, gebyrer og lignende kan til hver en tid findes pa www.Plesport.com. Vi g@r
opmeerksom pa, at zndringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan lease mere
om under §2.

§ 2 ANDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER
P1 forbeholder sig retten til lsbende at zandre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder
prisen for dit medlemskab, i fglgende tilfeelde:

¢ Det er nédvendigt for at sikre, at P1 overholder lovgivningen.
¢ Nye faktiske eller privatretlige forhold nédvendigg@r en zendring af medlemsbetingelserne.

¢ P1 foretager stg@rre investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte
anszettelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller
faciliteter eller udvidelse med flere lokationer.

¢ Priserne reguleres som fglge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga.
for@gede omkostninger, inflation, indfgrelsen af nye lovgivningsmeessige krav, vedtagelsen af nye
medarbejderoverenskomster mv.

¢ En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.

Uveesentlige aendringer til priser, vilkar og betingelser vil blive varslet ved opslag i P1 og pa vores
hjemmeside. Veesentlige zendringer til priser, vilkar og betingelser vil blive varslet med minimum
45 dage, for aendringen traeder i kraft, bade pr. email, ved opslag i P1 og pa vores hjemmeside.
Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmaessigt ud fra P1s forggede omkostninger.
Safremt du ikke @nsker at fortsazette dit medlemskab til den nye pris eller under de nye
betingelser, skal du opsige dit medlemskab jaevnfgr mecdlemsbetingelsernes § 9. Vaer
opmeerksom pa at der er Idbende maned plus én maned i opsigelsesvarsel.

§ 3 MEDLEMSKAB

Du kan se oversigten over P1s geeldende medlemskaber samt tillag til
medlemskaber pa www.plesport.com. Her finder du ogsa betingelserne
for de enkelte medlemskaber og vilkarene for benyttelsen.

§ 4A INDMELDELSE — HVIS DU ER MYNDIG

Du kan oprette et medlemskab i P1 ved at melde dig ind online via P1s hjemmeside eller ved
fremméde i en af P1s centre. Dit medlemskab i P1 er Igbende og fortszetter indtil det opsiges
efter § 9.

§ 4B INDMELDELSE — HVIS DU ER UNDER 18 AR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i P1 skal du vere fyldt 15 ar. Hvis du er under 18 ar eller

umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremm@¢de personligt i et P1 center

med din verge eller en af dine forzeldre. Hvis du er verge eller forzelder, der indmelder en person
under 18 ar, indestar du for den mindreariges overholdelse af medlemsbetingelserne. Du kan kun
fa et medlemskab i P1, hvis din veerge eller forzelder star som betaler af dit medlemskab
(herefter den ”Anden Betaler’). Den Anden Betaler hzefter for ethvert krav, som P1

matte have mod dig i relation til dit medlemskab.

§ 5 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Ved indmeldelse far du udleveret et medlemskort, som du skal medbringe hver gang,

du m@der i P1. Kortet er personligt og skal fremvises pa opfordring fra P1s personale. Hvis du
mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til P1, som vil udstede et nyt
medlemskort mod et gebyr.

§ 6 TILMELDING/AFMELDING AF HOLD OG AKTIVITETER | P1

Med et medlemskab i P1 kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel boot camps
og turneringer. De nzermere vilkar vedr. tilmelding til aktiviteter meldes ud i forbindelse med hver
enkelt aktivitet.

Du kan booke holdtraening 3 uger frem i tiden fra det aktuelle tidspunkt. Det betyder, at du
umiddelbart efter en afsluttet holdtraening kan booke det samme hold 3 uger ude i fremtiden.

Du kan afbestille en holdtraening senest to timer, for den starter. Afbestiller du taettere pa start
tidspunktet end 2 timer, opkrzeves du automatisk et gebyr pa DKK 50 pa dit tilknyttet
betalingskort.

Desuden forbeholder vi os retten til at give din plads til en anden, safremt du ikke er
fremmédt pa holdets starttidspunkt.

Bemeerk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra holdtraening
eller en aktivitet kan veere forbundet med betaling af et gebyr.
§ 7 BETALING

Nar du opretter et Igbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et
oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra kabsdatoen og inctil slutningen af indevazerende
maned. Kgbes medlemskabet efter d. 15. i en maned, skal der yderligere betales for nzeste
maneds medlemskab ifm. oprettelsen. Herefter betales lgbende medlemskaber manedsvis forud,
senest den 1. i maneden.

Ovenstaende betyder for eksempel, at hvis du opretter et Idbende medlemskab den
1. April, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr og samtidig betale for dit
medlemskab for maj maned. Hvis du opretter dit lgbende medlemskab den 20. april,
skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr samt betale for dit medlemskab i
resten af april maned og hele maj maned.

Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 4B. Det er

endvidere muligt (ud over tilfzeldene i § 4B) at fa tilknyttet en Anden Betaler til dit

medlemskab. For at oprette en sadan aftale skal du og den Anden Betaler fremm@¢de

i et P1 center. Den Anden Betaler kan maksimalt betale for 3 personer ud over vedkommendes
eget medlemskab. Den Anden Betaler er, ud over de faste manedlige udgifter for dit medlemskab,
ogsa forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der paldber i forbindelse med dit
medlemskab i P1, jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler heefter saledes ogsa for kgb
foretaget af dig.

Vi accepterer pt. VISA og Mastercard som betalingsmidler. Hvis vi udvider antallet af
mulige betalingsmidler, gor vi opmzerksom pa cette ved opslag i P1 og pa
vores hjemmeside.

§ 8 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis dit medlemskab ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den

Anden Betaler. P1 opkrzever rykkergebyr efter gaaldende takster. Betales der ikke inden den
angivne forfaldsdato, har P1 ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, sa du ikke kan treene.
Hvis betalingsmisligholdelsen fortszetter, har P1 ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og
til at opkraeve andre udestaender til betaling straks. Du kan ikke traane eller zendre pa dit
medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, for du har betalt det fulde
udestaende til P1 og fremvist dokumentation herfor.

P1 forbeholder sig ret til selvsteendigt eller via en samarbejdspartner at

inkassere det udestaende belgb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette
darlige betalere til RK| i henhold til RKI’s geeldende regler. Gebyret fastsazettes af P1 eller af P1s
eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 9 og
11, forfalder alle udestaende belgb i medfgr af medlemskabet til betaling straks.
§ 9 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i P1 med det gzeldende opsigelsesvarsel.
Medlemskabet oph¢rer ved udlgbet af opsigelsesmaneden plus én maned. Ved opsigelse af dit
medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fédselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse kan ske pa folgende mader:

e Via personlig henvendelse i et P1 center

¢ Via brev til P1 Esport, Adelgade 11, 1304 KBH K, Mrk. ”Opsigelse”

En opsigelse er geeldende fra den dag, P1 modtager den, og du har

modtaget en kvittering for gennemf¢relsen af din opsigelse fra P1. Du skal som medlem bevise, at
du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstar tvivl om dette. P1 anbefaler, at du ved
afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, sa
du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen.

P1 forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én maneds varsel til udgangen af en
maned.

§ 10 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i P1 har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet
blev oprettet. Hvis fristen udldber pa en helligdag, Igrdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag, kan du vente til den fglgende hverdag.

For at gre brug af fortrydelsesretten, skal du rette skriftlig henvendelse til P1 Esport, Adelgacde
11, 1304 KBH K eller via mail til kontakt@plesport.com. Du skal som medlem bevise, at du har
benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstar tvivl om dette.

Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 ar.

Hvis du ophzever kgbet af medlemskab i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi
k@bsprisen. P1 har dog ret til at kraave forholdsmeaassig betaling for den periode, hvori du har
benyttet dig af dit medlemskab. Medmindre du har givet os instruks om andet, vil vi foretage
tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage
den oprindelige transaktion. Dit krav pa tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug
af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indldser.

§ 11 HUSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER
| tilfaelde af brud pa medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller P1s husregler , kan P1 til
enhver tid lukke dit medlemskab med gjeblikkelig virkning.

P1 forbeholder sig ogsa retten til at udelukke dig fra medlemskab i P1 for en kortere eller laangere
periode samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtraedelse af
medlemsbetingelserne.

§ 12 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al traening sker pa eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at vere i en helbredstilstand,
der tillader deltagelse i aktiviteter hos P1. P1 tager ikke ansvar for personskader som folge af
ulykker eller andre beségendes handlinger eller undladelser. | gvrigt folges dansk erstatningsret pa
omradet.

§ 13 VERDIGENSTANDE
P1 bzerer ikke noget ansvar for tab som falge af tyveri eller tingskade.

§ 14 REFUNDERING FRA P1

| nogle tilfaelde kan det heende at du som medlem har penge til gode hos P1. P1 vil som
hovedregel godskrive sadanne belgb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som
udgangspunkt ikke mulighed for at fa sadanne belgb udbetalt, for dit medlemskab ophg@rer. Hvis
dit medlemskab er oph@rt og du mener, at du har et belgb til gode, skal du rette skriftlig
henvendelse til P1 Esport, Adelgade 11, 1304 KBH K.

Vi gér opmzerksom pa, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 15 KLAGER
Hvis du i @vrigt @nsker at klage over dit kdb, kan du skrive en email til os pa falgende
adresse: kontakt@pi1esport.com.

Du kan ogsa altid klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for

Klagelgsning, Toldboden 2, 8800 Viborg. Find mere information via www. forbrug.dk.
EUKommissionens online klageportal kan ogsa anvendes ved indgivelse af en klage. Det er
seerlig relevant, hvis du er forbruger med bopeel i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr.

§ 16 LOVVALG OG VARNETING

Alle kgb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke

CISG (Den Internationale Kébelov), medmindre andet fremgar af ufravigelige regler.
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afggres i mindelighed, afggres af de danske domstole,
medmindre andet fremgar af ufravigelige regler.