Handelsbetingelser

 P1 Esport ApS, Råensvej 1 9000 Aalborg.

GENERELT

Nedenstående vilkår er gældende mellem den person, herefter ”Medlemmet”, hvis navn er anført i aftalen ”Medlemskabet”, og P1 ESPORT. Disse vilkår er en integreret del af Medlemskabet. Ud over Medlemskabet vil Medlemmet også være bundet af særlige vilkår, som til enhver tid måtte gælde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkår er tilgængelige på vores website.


MEDLEMSKAB AF P1 ESPORT

2.1. Medlemskab af P1 ESPORT kan tegnes af myndige personer, som:

2.1.1. Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter P1 ESPORTs vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred.

2.1.2. Ikke har ubetalt gæld i forbindelse med tidligere medlemskab af P1 ESPORT.

2.1.3. Ikke tidligere er blevet udelukket fra et eller flere P1 ESPORT-centre.

2.1.4. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af P1 ESPORT.

2.2. Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos P1 ESPORT, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet. Fra og med det fyldte 18. år vil Medlemskabet fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

2.3. Ved indmelding forbeholder P1 ESPORT sig retten til at tage et fotografi af Medlemmet.

2.4. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i Medlemskabet.

2.5. Medlemskabet af P1 ESPORT er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Medlemskabet fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af medlemskabet i henhold til punkt 7.

2.6. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

2.7. Medlemskabet giver Medlemmet ret til at træne i et eller flere P1 ESPORT-centre som anført i Medlemskabet. Derudover har Medlemmet ret til at benytte sig af tilgængelige tilbud i henhold til gældende vilkår.

2.8. P1 ESPORTs til enhver tid gældende medlemskab, koncepter og tillægstjenester med tilhørende beskrivelser og priser fremgår af vores website.

2.9. Opgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid opgradere sit medlemskab for at få adgang til flere centre, koncepter og tillægstjenester i henhold til P1 ESPORTs til enhver tid gældende tilbud. Opgraderinger træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

2.10. Nedgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sit medlemskab for at reducere adgangen til centre, koncepter og tillægstjenester. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

2.11. Medlemmer, der har et medlemskab, som P1 ESPORT ikke længere tilbyder, vil ved ændring af medlemskabet blive overført til P1 ESPORTs til enhver tid gældende medlemskabsstruktur.

2.12. P1 ESPORT vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.

2.13. P1 ESPORT vil så vidt muligt tilpasse tilbud og åbningstider i tilgængelige træningscenter til medlemmernes ønsker og adfærd. Det aktuelle træningscenter vil undertiden kunne blive lukket eller have et nedsat antal tilbud i forbindelse med for eksempel helligdage, vedligeholdelse og force majeure (som defineret i pkt. 9.1).

2.14. Der vil være kameraovervågning i P1 ESPORTs centre.

BETALING AF MEDLEMSKAB

3.1. Medlemmet skal betale månedligt medlemsgebyr, indmeldingsgebyr og eventuelle øvrige gebyrer i henhold til P1 ESPORTs til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som i Medlemskabet har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.

3.2. Det månedlige medlemsgebyr forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor der gælder særlige betingelser. Medlemmet er ansvarlig for at medlemsgebyret betales ved forfald og skal kontakte P1 ESPORT hvis opkrævning ikke er modtaget.

3.3. Ved brug af automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for at indgå den nødvendige aftale med sin bank om automatisk hævning af det månedlige medlemsgebyr til P1 ESPORT. Medlemmet skal til enhver tid sikre, at den angivne beløbsgrænse dækker fakturabeløbet, og sikre, at betaling sker inden forfald. Hvis Medlemmet ikke ønsker at oprette en automatisk betalingsaftale, eller Medlemmets bank ikke har bekræftet aftalen med P1 ESPORT inden den 4. i måneden, vil der sendes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.4. Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil P1 ESPORT kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

3.5. Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sit månedlige medlemsgebyr i bindingsperioden. En eventuel ændring af medlemsgebyret kan først gøres gældende af P1 ESPORT efter udløbet af bindingsperioden, medmindre Medlemmet selv ønsker at foretage ændringer i eksisterende medlemskab. I de tilfælde, hvor Medlemmet har en særlig rabataftale med P1 ESPORT, og rabataftalen ophører på et tidspunkt, hvor Medlemmet stadig er bundet, har P1 ESPORT ensidigt ret til at hæve det månedlige medlemsgebyr til listeprisen.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedligt medlemsgebyr, hvis:
3.7.1. P1 ESPORT har opsagt Medlemskabet med øjeblikkelig virkning i henhold til punkt 7.7.
3.7.2. Det center, som Medlemmet normalt bruger, ikke er tilgængeligt for træning, og der er ikke efter P1 ESPORTs vurdering noget tilgængeligt træningscenter inden for rimelig afstand.

MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet forpligter sig til at:

4.1.1. Gøre sig bekendt med og følge P1 ESPORTs til enhver tid gældende Medlemsbetingelser- og Husregler (generelle) og øvrige regler/retningslinjer, som findes på vores website.

4.1.2. Afholde sig fra at indtage alkohol i henhold retningslinjer for P1 ESPORT centre. Indtagelse af alkohol eller fremmøde i påvirket tilstand, kan medføre at Medlemmet bliver bortvist.

4.1.3. Informere P1 ESPORT ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.4. Informere P1 ESPORT om forhold der medfører, at Medlemmet ikke længere har ret til den aktuelle rabatordning. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.5. Registrere sit medlemskort ved ankomst, før Medlemmet benytter sig af et P1 ESPORT-center. P1 ESPORT vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation.

4.2. Medlemmet får adgang til P1 ESPORTs digitale tjenester via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang til disse tjenester ved deling af login-oplysninger mv.

PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

5.1. P1 ESPORT vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik og gældende lovgivning.

5.2. Medlemmet giver samtykke til, at P1 ESPORT, herunder Global Car Leasing som ejer P1 og varetager P1s administration, registrerer, lagrer og anvender følgende oplysninger om medlemmet: Medlemmet (navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsoplysninger og lignende). Derudover Medlemmets brug af P1 ESPORTs tjenester for at administrere og varetage medlemskabet, herunder informere om tjenester fra P1 ESPORT.

Medlemmet giver samtykke til, at P1 ESPORT gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på Medlemmets aktivitet, tilrettelægge Medlemmets træningsrutine og udvikle Simracing.

Træningshistorik betyder information om antal besøg på P1 Esports træningscentre hvilke spil/løb/baner Medlemmet har deltaget i og på, Medlemmets tilmeldinger i aktiviteter, og om Medlemmet har frameldt sig aktiviteter. Medlemmet giver samtykke til at disse informationer, må indgå i generelle statistikker (uden personfølsomme oplysninger), som deles med 3. part Red Bull Racing Esport og Red Bull Danmark, med formål at udvikle Simracing.

5.3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet ved at skrive en e-mail til race@p1esport.com. P1 ESPORT skal bekræfte modtagelse af anmodning om sletning.

5.4. I henhold til punkt 2.15 vil der være kameraovervågning i P1 ESPORTs centre. Formålet med overvågningen er at forebygge/undersøge lovovertrædelser og skabe et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

5.5. Oplysninger kan ikke videregives til udenforstående uden skriftligt samtykke fra Medlemmet, medmindre sådan videregivelse er hjemlet ved lov eller led i betalingsopkrævning, forsikringskrav eller regnskabsbehandling.

5.6. Ved indgåelse af Medlemskabet indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at P1 ESPORT kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS, MMS m.fl.), til at informere om og/eller markedsføre sine tilbud i henhold til markedsføringslovens § 10. Medlemmet kan til enhver tid trække sit samtykke til at modtage markedsføringshenvendelser tilbage ved at kontakte P1 ESPORT. Medlemmet kan selv administrere markedsaktiviteter baseret på samtykke via «Mine sider». Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemskabet, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemskabet løber og i en periode på seks (6) måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af P1 ESPORT.

5.8. Generel information fra P1 ESPORT om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.

5.9 P1 ESPORT v/CEO, Henrik G. Nielsen er dataansvarlig for oplysningerne.

OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSKABET

6.1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemskabet (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til P1 ESPORT inden for to (2) uger efter indgåelse af Medlemskabet, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. Medlemmet kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at ”unsubscribe” via sin profil ”min konto”, ”subscribtions” og vælge ”unsubscribe”. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

6.2. Medlemskabet kan opsiges, når Medlemmet ønsker det, men vil som minimum løbe indtil udløbet af bindingsperioden. Efter udløbet af bindingsperioden bliver medlemskabet til et løbende aftaleforhold i henhold til punkt 2.6. Opsigelsesperioden er én (1) måned, og opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

6.2.1. For nedgradering af tillægstjenester gælder opsigelsesperioden på én (1) måned. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned i henhold til punkt 2.11.

6.3. Ved opsigelse af medlemskab skal der benyttes e-mail til Medlemsservice, kontaktskema eller brev. Alternativt kan Medlemmet eller værgen møde op personligt i et P1 ESPORT-center. P1 ESPORT vil inden for to (2) uger efter modtagelse af opsigelsen skriftligt via e-mail eller brev bekræfte, at denne er registreret. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at opsigelse har fundet sted.

6.4. Såfremt Medlemmet har valgt medlemskab med binding, kan man i visse situationer ansøge om at afslutte medlemskabet, selvom bindingsperioden ikke er udløbet. Medlemmet skal i disse tilfælde kunne dokumentere, at der foreligger særlige uforudsete omstændigheder uden for Medlemmets kontrol. Derudover skal de anførte omstændigheder være årsag til, at Medlemmet bliver forhindret i at benytte medlemskabet. Anmodning om opsigelse skal være skriftlig og skal sendes til P1 ESPORT uden ugrundet ophold efter, at omstændigheden/omstændighederne indtraf. P1 ESPORT skal behandle anmodningen inden for en rimelig tid og senest inden for tre (3) uger efter modtagelse.

6.5. Hvis P1 ESPORT og Medlemmet sammen skønner, at træningen indebærer en betydelig risiko for forværring af Medlemmets helbred, kan Medlemskabet bringes til ophør. P1 ESPORT kan forlange en skriftlig udtalelse fra en sundhedsperson for at få bekræftet, at det er forsvarligt at lade Medlemmet træne hos P1 ESPORT. Medlemmet vil ved ophør få tilbagebetalt eventuelt forudbetalt andel af medlemsgebyret.

6.6. P1 ESPORT forbeholder sig ret til en årlig prisjustering af medlemsgebyret for løbende aftaler i henhold til stigning/fald i forbrugerprisindekset uden forudgående varsling. Prisjusteringen beregnes på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset for de senest offentliggjorte 12 måneder forud for prisjusteringen.

6.7. P1 ESPORT har ret til at spærre medlemskabet i en bestemt periode, eller opsige Medlemskabet med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemskabet. Væsentlig misligholdelse omfatter bl.a. følgende:

6.7.1. Manglende betaling af månedligt medlemsgebyr og andre afgifter på trods af inkassovarsel eller anden for form påmindelse.

6.7.2. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser i henhold til kapitel 4, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra P1 ESPORT.

6.7.3. Overtrædelse af alkoholbestemmelserne i punkt 4.1.2

PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI 

7.1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. P1 ESPORT er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet i et P1 ESPORT-center. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder for øvrige træningstilbud inden for rammerne af P1 ESPORT.

7.2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene i et P1 ESPORT-center efter almindelig lukketid, har P1 ESPORT ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. P1 ESPORT kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.

7.3. P1 ESPORT er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer til et P1 ESPORT-center. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.

ANSVARSBEGRÆNSNING, LOVVALG, TVIST OG VÆRNETING

8.1. P1 ESPORT er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer P1 ESPORTs træningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger uden for P1 ESPORTs kontrol, og P1 ESPORT ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet (force majeure).

8.2. Medlemskabet er underlagt dansk lov.

8.3. Tvister mellem Medlemmet og P1 ESPORT skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole.

8.4. ​​​​​​​I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemskabet, har sidstnævnte forrang.